Geloofstoerusting सार्वजनिक
[search 0]
अधिक
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Hoe blijf ik gemotiveerd? Hoe overwin ik hindernissen van verleiding? Hoe groei ik? Er is maar één antwoord. Hetzelfde Evangelie dat redt, maakt ook volledig zalig. Hij noemt het de krachtbron van God om de eindstreep van de zaligheid te bereiken. Het Evangelie is alles!द्वारा Geloofstoerusting
  continue reading
 
God heeft er vreugde in om zalig te maken. Hij doet het graag! Maar hoe? Hij doet het door de verkondiging van het Evangelie. Met de woorden van de BasisBijbel: ‘door het belachelijke verhaal van het kruis’. We luisteren ons zalig, als wij in vertrouwen reageren op Christus Gekruisigd in Evangelie. Ooit weleens zó geluisterd alsof je leven ervan af…
  continue reading
 
De vrijmoedigheid van het geloof vind je niet in jezelf of in je geloof, maar in de betrouwbare belofte. Als ik naar de koning wil zonder uitnodiging, gaat dat niet lukken. Maar als ik een uitnodiging bij me heb, dan wel. Het geloof in de belofte hangt samen met het kennen van de Heere. Geloven is jezelf restloos toevertrouwen aan Zijn Woord.…
  continue reading
 
Wat moet ik doen om zalig te worden? Het antwoord is: geloof in de Heere Jezus Christus. Om te geloven is het heel belangrijk dat we zicht hebben op de betrouwbaarheid van de belofte van het Evangelie. Die belofte luidt: Een ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden (Handelingen 2:21). God meent het en nodigt daarmee van harte …
  continue reading
 
Waar sta jij... als bijna iedereen om je heen leeft zonder God? .Waar sta jij... als je aan alle kanten verleid wordt om je geloof achter je te laten, of niet zo serieus meer te nemen? Dat is de wereld van Daniël aan het hof van Babel. Staande blijven, het kan wél. Dan is het wel nodig dat je het geheim van Daniël kent!…
  continue reading
 
Dominee Messemaker wijst op het belang van het Woord van God als fundament voor geloofszekerheid tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. Hij benadrukt dat deze zekerheid niet voortkomt uit bijzondere openbaringen, maar uit het geloof in Gods beloften zoals geopenbaard in de Schrift. Het is de kracht van het Woord, ondersteund…
  continue reading
 
Sta jij in brand voor de Heere Jezus Christus? In vuur en vlam voor het evangelie? Of is jouw uitslaande brand inmiddels een waakvlammetje geworden? Tijdens de jongerenavond in Genemuiden stonden deze vragen centraal. Welk vuur van de Heilige Geest werd zichtbaar bij de discipelen in Handelingen 2 en wat is het heerlijk zijn als datzelfde vuur ook …
  continue reading
 
We kunnen soms inzien dat er zaken misgaan, maar toch blijven zitten waar we zijn. Als er geen alternatief is, kun je weinig anders. Welk alternatief is er naast het hypercalvinisme in delen van de gereformeerde gezindte? Moeten we evangelisch worden, of remonstrants, of over delen van de geloofsleer zwijgen? In de laatste aflevering bespreekt dr. …
  continue reading
 
Wat gaat de uitwerking van Dordt en Hyperdordt zijn? Natuurlijk bepaalt niet de auteur maar de lezer wat de waarde van een boek is. De vraag is daarom zinvol wat Hyperdordt voor uitwerking gaat hebben. Komt er bijval, gaan er structuren veranderen? Deze en andere vragen worden in de zevende aflevering voor het voetlicht gebracht.…
  continue reading
 
In aflevering 4 en 5 kwamen twee hoofdstukken uit Hyperdordt ter sprake. Deze zesde aflevering brengt is een reflectie op de ontvangst van Dordt en Hyperdordt, en brengt de vraag ter sprake waarom er kritiek is. Als we ons verplaatsen in de critici, kunnen we hen dan begrijpen? Het blijkt dat zich in de kritiek bepaalde patronen voordoen. Als we da…
  continue reading
 
In Hyperdordt besteedt dr. G.A. (Gert) van den Brink een heel hoofdstuk aan de discussie van Wilhelmus à Brakel met de labadisten. Brakel verweet de labadisten dat zij van de geloofsovergave aan Christus ‘een blindelings avontuur’ hadden gemaakt. Wie gelooft, weet niet en mag niet weten of hij al dan niet in genade zal worden aanvaard. Wat de labad…
  continue reading
 
Vaak kun je in zogeheten bevindelijke preken horen dat Christus een verborgen persoon is, ook voor wedergeboren mensen. Pas verder op de heilsweg wordt de Zaligmaker geopenbaard. In deze vierde aflevering maakt dr. Gert van den Brink duidelijk waarom dit een gevaarlijke en misleidende opvatting is. Het hoort thuis bij wat theologen wel ‘het inclusi…
  continue reading
 
Is Christus voor alle mensen gestorven, of alleen voor de uitverkorenen? Dit was één van de thema’s tijdens de Dordtse synode. In de gereformeerde gezindte wordt de algemene verzoeningsleer vaak met grote felheid afgewezen. Vanwaar die felheid? De derde aflevering geeft een samenvatting van hoofdstuk 6 uit Hyperdordt. Verrassend genoeg wordt duidel…
  continue reading
 
In december '23 publiceerde dr. (G.A. Gert) van den Brink Hyperdordt. De volledige titel luidt: Hyperdordt: belijden zonder te geloven. Het evangelie als redmiddel van de gereformeerde gezindte.’ In deze tweede aflevering licht de auteur de titel toe. Er komt ter sprake wat hypercalvinisme is en hoe dit de uitleg van de Dordtse Leerregels beïnvloed…
  continue reading
 
In december ’23 publiceerde dr. Gert van den Brink het boek Hyperdordt. Dit boek is niet alleen een pleidooi voor gereformeerde theologie. Het bevat ook kritiek op wat ten onrechte als gereformeerd wordt beschouwd. Waarom deze kritiek? ‘Wat bezielt Van den Brink?’ In deze eerste aflevering uit een serie van acht gaat hij in op deze vraag. Kritiekpu…
  continue reading
 
Hoe moet ik mezelf zien als christen? Wat moet ik écht weten om in vrijheid te leven? Wat is de betekenis van mijn doop in de strijd met de zonde? Het antwoord is: door écht te weten hoe Gods genade jouw leven beslissend en onherroepelijk heeft verandert, toen je de Heere Jezus in je hart sloot. Wéét wat je positie en status is in Christus en reken…
  continue reading
 
Een drama is een drama ook voor kinderen van God. Moeilijke dingen kunnen ook het leven van de gelovige in onstuimig weer brengen. Dat heeft Jona ook zo ervaren. Door eigen schuld nota bene. Maar het is niet een drama zonder hoop, omdat God alle dingen laat meewerken ten goede. Bij Jona zien we dat God zijn motieven zuivert en hem in de spiegel laa…
  continue reading
 
De Heilige Geest is Gods beste gave voor slechte mensen. Vraag er dus maar veel om? Nou, nee ... wie de Vader bidt om de Heilige Geest, zal deze zeker ontvangen. Door Hem leren we onszelf en de Heere Jezus kennen. In deze twee samengevoegde lezingen hoor je dat God een en al oor is voor jou. De Vader geeft en bidders ontvangen, want de Geest doet h…
  continue reading
 
Door geloof hebben we vrede met God en toegang tot Hem. God zelf is de weg van vrede en redding. Daarom is het van essentieel belang om Hem te vertrouwen en ons geloof in Hem te stellen. Het is niet ons geloof dat ons redt, maar Jezus – het geloof echter verbindt ons aan Hem. Alleen door Hem vinden we vrede met God en ontvangen we Zijn genade.…
  continue reading
 
De rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze eigen rechtvaardigheid, maar op die van Jezus Christus. Door geloof worden we één met Hem, en wat Hij heeft verworven wordt ook aan ons toegerekend. Zoals een rank aan een wijnstok verbonden is en de eigenschappen van de wijnstok deelt, zo delen gelovigen in de rechtvaardigheid van Christus.…
  continue reading
 
De ontmoetingen met Jezus in de Evangeliën laten ons zien dat iedere weg van bekering weer een andere is. ‘Hoe is het nou gegaan in jouw leven?’ Aan wie je het ook vraagt, het is altijd weer uniek, toegespitst op de unieke situatie van de persoon en het karakter.द्वारा Geloofstoerusting
  continue reading
 
‘Waar Jezus is, gebeurt er altijd wat,’ zei dominee De Groot tijdens een toerustingsavond in Rijssen. Hij sprak over de geschiedenis van Lukas 13:10-17 en hoe die God ook vandaag dezelfde is.द्वारा Geloofstoerusting
  continue reading
 
Niet alle mensen worden gered. Die indringende werkelijkheid moet ons brengen tot de vraag: ‘Hoe kan ik zalig worden?’ Het aloude antwoord is: door het geloof in Christus. Als je dat hoort, zeg je hopelijk: ‘Als dat zo is, dan wil ik geloven!’ De Heidelbergse Catechismus (1563) geeft op prachtige wijze antwoord op de vraag wat geloven is. Er komt g…
  continue reading
 
‘Om niet’, dat is het evangelie in twee woorden. Wat zeggen deze twee woorden over mij? En, … wat zegt dit over God? In deze lezing hoor je de kern van Gods kostbare evangelie: Jezus Christus is mijn Redder! Deze twee samengevoegde lezingen werden gehouden door ds. Alfred van de Weg op een toerustingsavond in Rijssen.…
  continue reading
 
Het is niet eenvoudig om goed om te gaan met je eigen geweten. Nog minder eenvoudig is het om goed om te gaan met het geweten van een ander. We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. De praktijk leert echter dat de vorming van het geweten heel verschillend kan zijn. Het maakt uit in welk land je o…
  continue reading
 
Wie het Bijbelboek van de Psalmen openslaat, kan één conclusie onmogelijk mislopen: God vergeeft. Sterker nog, daar hoef je zelfs geen moment aan te twijfelen. Het hele Bijbelboek laat keer op keer de majesteit, heerlijkheid en grootheid van God zien. En Gods grootheid en heerlijkheid wordt zichtbaar in Zijn barmhartigheid en genade om zondaren zal…
  continue reading
 
Voor een gezond geestelijk leven is het noodzakelijk om op een goede manier om te gaan met je eigen geweten. In deze eerste lezing maakt ds. Evert Meijer duidelijk wat ons geweten is en hoe het werkt. Meerdere fundamentele vragen worden in de lezing beantwoord: Welke rol speelt het geweten in het overtuigen van zonde? Hoe verhoudt het geloof in het…
  continue reading
 
‘Hoe kan ik geloven?’ wie de vraag stelt, stelt deze vraag waarschijnlijk niet als een puur intellectuele vraag. Het is een echte zielsvraag; een worsteling. Hoe kan ik geloven? Deze lezing werd gehouden door Marcel Vroegop in Staphorst. In deze lezing worden allerlei bezwaren in het gaan geloven voor het voetlicht gebracht en beantwoord. De lezing…
  continue reading
 
De jongste zoon trekt er op uit. Maar diep in de malaise komt hij tot inkeer doordat hij met heimwee terugdenkt aan zijn goede vader. Kijkend naar de varkens komt hij tot inkeer, besluit naar zijn vader te gaan, eerlijk zijn zonden te belijden. Eenmaal in de buurt van de boerderij zoekt de vader hem op, en ontvangt hij veel meer dan gehoopt. Deze l…
  continue reading
 
De bekende gelijkenis beschrijft twee verloren zonen. Er bestaat niet alleen een wilde, uitbrekende vorm van zonde. Er is ook meer verborgen, op het oog fatsoenlijke manier, waarop je van God vervreemd kan zijn. De oudste zoon is dicht bij de Vader, maar toch net zo vervreemd van het vaderhart als zijn jongere broer. Zijn dat misschien de nette ker…
  continue reading
 
Het grootste probleem van ons mensen wordt onthult in Efeze 2: de mensheid is morsdood door zonde. Paulus benadrukt dat we wandelden als doden, gevangen in rebellie tegen God. Wat is het antwoord op dit probleem? Gods genade! Door Zijn liefde maakte God ons levend met Christus, een geschenk dat we niet verdienen. Het draait niet om onze werken, maa…
  continue reading
 
Het hart van een christen wordt iedere keer weer gevormd door de ontmoeting met Jezus. In Hem ontdek je wat werkelijk vrij-zijn is; geen concurrent van God, geen concurrent van jou. Hij is voor jou. Wie Hem ontmoet, ontmoet Iemand! LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/een-ontmoeting-met-jezus/…
  continue reading
 
Wandelen in het licht met Jezus. De apostel schrijft erover in zijn 1 Johannes-brief. Te midden van de duisternis om je heen, wandel jij als een geroepen kind in het licht van de Koning van het licht. Gaat dat vanzelf? Allesbehalve! Ds. Krijn Hak sprak over dit thema naar aanleiding van de 1 Johannes-brief op een jongerenavond van Geloofstoerusting…
  continue reading
 
Wie verlangt Christus te volgen, stelt ook de vraag: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Maar dit blijft soms te lang een vraagteken als we voor moeilijke en belangrijke beslissingen staan in ons leven. ‘Wat te doen?’ ‘Wat wil God dat ik doe?’ ‘Op welke manier leidt God mijn leven?’ LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-leidt-god-mijn-…
  continue reading
 
Gods Naam kennen, brengt je in beweging. Wie God écht kent, wil ook voor Hem leven. Die twee horen helemaal bij elkaar. Dr. Paul Visser besprak dit thema tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-leef-je-uit-gods-naam/द्वारा Geloofstoerusting
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze derde lez…
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze tweede le…
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze eerste le…
  continue reading
 
De mooiste boodschap die Gods Woord ons brengt als het gaat om de vraag waar God is, is dat Jezus Christus Zelf weet wat die inhoudt. Direct na Zijn doop, het begin van Zijn bediening, werd Hij door de Geest in de woestijn geleid. Daar kwam Hij in de verzoeking terecht. Enkele jaren later werd de vraag 'waar is God?' nog veel dieper en nijpender vo…
  continue reading
 
Mag je de vraag 'waar is God?' eigenlijk wel stellen? Is dat geen teken van ongeloof en twijfel die je zo snel mogelijk moet uitbannen? Het bevrijdende is dat die vraag óók in Gods Woord zelf voorkomt. Het is blijkbaar de ervaring van gelovigen in alle tijden dat je soms dichtbij de Heere mag leven, Zijn aanwezigheid ervaart, terwijl je op andere m…
  continue reading
 
Loading …

त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका